Podmínky

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro e-shop Richard Ludvík. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
 

Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Richard Ludvík.
 
Společnost: Richard Ludvík
IČ: 62558307
Sídlem Bělinského 967/13, Praha 10, 10200;
Provozovna Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, 37004
 

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
 
Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.
 

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.
 

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem, poštou nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.richardludvik.cz
 
Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.
 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.
 
V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
 
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
 
Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.
 
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.
 

Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.
 
Osobní odběr v provozovně na adrese Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, 37004, kanc. 407.
 
Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.
 

Platební podmínky

Platbu je možno provést:
 
  • bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme doporučeně po připsání požadované částky na náš účet
  • dobírkou, tj. při převzetí zásilky
  • hotově na naší provozovně v Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, 37004, kanc. 407
 
Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.
Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.
 

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem provedeným koncovým spotřebitelem coby fyzickou osobou (tzn. nesmí být vedena jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců.
 
V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
 
  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
  • v původním obalu
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů atd.).
 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.
 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
 
Obě strany se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015. Změny podmínek vyhrazeny.