zájmena

anglická zájmena
 

 

I

I usually eat 4 times a day.

I want to be alone.

I am standing at the window.

I would like a full glass of milk.

I will run up.

Já obvykle jím 4 krát denně.

Já chci být sám.

Já stojím u okna. (teď)

Chtěl bych plnou sklenici mléka.

Já poběžím nahoru.

you

You are my clever son.

You can be happy.

Do you play golf?

Where are you?

You are a real queen.

ty

Ty jsi můj chytrý syn.

Ty můžeš být šťastný.

Hraješ golf?

Kde jsi ty?

Jsi opravdová královna.

he

He is a black actor.

He can come at 7 p.m.

I know he is not my boyfriend.

Is it he or she?

He works in a shop.

on

On je černý herec.

On může přijít v sedm večer.

Já vím, že on není můj přítel.

Je to on nebo ona?

On pracuje v obchodě.

she

Where is she?

She is a doctor.

I like her because she is funny.

She has a small dog.

She is available on Tuesday.

ona

Kde je ona?

Ona je doktorka.

Mám jí rád, protože je zábavná.

Ona má malého psa.

Ona je k zastižení v úterý.

it

It’s all about money.

It is her last book.

It will start on Tuesday.

It’s not empty, it’s full.

It’s an ugly photograph.

to

Je to všechno o penězích.

To je její poslední kniha.

To začne v úterý.

To není prázdné, to je plné.

To je ošklivá fotka.

we

We can do it.

We are not stupid.

We need you.

We cannot stop now.

We are your family.

my

My můžeme to udělat.

My nejsme hloupí.

My potřebujeme tebe.

My nemůžeme přestat teď.

My jsme tvoje rodina.

you

You are very active people.

You are my new friends.

You have a big house.

You will start at seven.

You are a lovely pair.

vy

Vy jste velmi aktivní lidé.

Vy jste moji noví přátelé.

Máte velký dům.

Vy začnete v sedm.

Vy jste překrásný pár.

they

They will sing.

He and she are they.

Where are they?

They are friends.

They don’t know what we know.

oni

Oni budou zpívat.

On a ona jsou oni.

Kde jsou oni?

Oni jsou přátelé.

Oni neví, co my víme.

my

My bed is at the window.

My name is Bond. James Bond.

Do you need my bike?

My driver is Denis.

In my room is a mouse.

můj

Moje postel je u okna.

Moje jméno je Bond. James Bond.

Potřebuješ moje kolo?

Můj řidič je Denis.

V mém pokoji je myš.

your

Write your name here.

It’s your life, not my life.

What is your email address?

Where is your bathroom?

It’s not for your eyes.

tvůj

Napiš tvoje jméno zde.

Je to tvůj život, ne můj život.

Jaká je tvoje emailová adresa?

Kde je tvoje koupelna?

To není pro tvoje oči.

his

Einstein and his life.

She will watch all his films.

I listen to his songs.

His eyes are hungry.

She wants his money.

jeho

Einstein a jeho život.

Ona bude sledovat všechny jeho filmy.

Poslouchám jeho písně.

Jeho oči jsou hladové.

Ona chce jeho peníze.

her

I am her driver.

Where is her luggage?

It is her problem.

Her clothes are in the bedroom.

It’s her favorite restaurant.

její

Já jsem její řidič.

Kde je její zavazadlo?

To je její problém.

Její oblečení jsou v ložnici.

To je její oblíbená restaurace.

its

Its door is from wood.

What’s its color?

Its leg is from metal. 

Spider makes its web.

Every country has its own culture.

toho

Toho dveře jsou ze dřeva.

A jaká je toho barva?

Toho noha je z kovu.

Pavouk dělá jeho síť.

Každá země má svou vlastní kulturu.

our

Our clients are actors.

Our planet is blue.

Our house is our home.

Our managers are young.

Do you know our president?

náš, naše

Naši klienti jsou herci.

Naše planeta je modrá.

Náš dům je náš domov.

Naši manažeři jsou mladí.

Znáš našeho prezidenta?

your

This is your new boss.

I always liked your house.

Can your dog swim?

And what’s your destination?

Who is your typical customer?

váš

Toto je váš nový šéf.

Vždycky jsem měl rád váš dům.

Umí váš pes plavat?

A jaký je váš cíl cesty?

Kdo je Váš typický zákazník?

their

They will sing their new song.

Their boat is over there.

They got their money back.

My parents sold their house.

I would like to have their problems.

jejich

Oni budou zpívat jejich novou píseň.

Jejich loď je támhle.

Oni dostali jejich peníze zpět.

Moji rodiče prodali jejich dům.

Rád bych měl jejich problémy.

me

She wants to kiss me.

Can you do this thing for me?

John will find me.

It is a new start for me.

Life is a game for me.

Ona chce políbit mě.

Můžeš udělat tuto věc pro mě?

John najde mě.

To je nový začátek pro mě.

Život je hra pro mě.

you

We will visit you next week.

I see you first time.

I would like to see you again.

Can I ask you something?

We didn’t see you. Sorry.

My tě navštívíme příští týden.

Vidím tě poprvé.

Rád bych tě viděl znovu.

Můžu se tě něco zeptat?

My jsme tě neviděli. Promiň.

him

Did you call him?

One time I helped him.

I sold him my mobile for €270.

I gave him 25¢.

She wrote him a letter every day.

mu

Volal jsi mu?

Jednou jsem mu pomohl.

Prodal jsem mu můj mobil za 270 euro.

Dal jsem mu 25 centů.

Ona mu psala dopis každý den.

her

I like her because she is funny.

I asked her about her job.

Don’t tell her that she is older.

Did you kiss her?

Doctor gave her some tablets.

Mám jí rád, protože je zábavná.

Ptal jsem se jí na její práci.

Neříkej jí, že je starší.

Políbil jsi jí?

Doktor jí dal nějaké pilulky.

it

Open it.

Do you like it?

Yes. I have it here.

You cannot explain it.

Will you buy it or what?

to

Otevři to.

Líbí se ti to?

Ano. Mám to tady.

Ty nemůžeš to vysvětlit.

Budeš to kupovat nebo co?

us

This workroom is small for us.

This is a great news for us.

She knew about us.

Nicolas didn’t send us.

One of us will have to do something.

nás

Tato pracovna je pro nás malá.

Toto je skvělá zpráva pro nás.

Ona věděla o nás.

Nicolas nás neposlal.

Jeden z nás bude muset něco udělat.

you

I want to tell you something.

Can I help you, sir?

I love you all.

Can I offer you tea or coffee?

Sorry but I don’t believe you.

vám

Chci vám něco říct.

Mohu vám pomoci, pane?

Miluji vás všechny.

Mohu vám nabídnout čaj nebo kávu?

Omlouvám se, ale nevěřím vám.

them

I will write them.

I showed them the way.

I told them to continue.

I helped them on their garden.

Give them the keys.

jim

Napíšu jim.

Ukázal jsem jim cestu.

Já řekl jim pokračovat.

Pomohl jsem jim na jejich zahradě.

Dej jim ty klíče.