slovesa

 
50 sloves na procvičení:
 

want

I want a house at the sea.

I don’t know what he wants.

She wants to kiss me.

He wants to have children with me.

What do you want?

chtít

Chci dům u moře.

Nevím, co on chce.

Ona chce políbit mě.

On chce mít děti se mnou.

Co chceš?

find

I want to find gold.

I cannot find my keys.

John will find me.

We cannot find our hotel.

Let’s find Jack.

najít

Chci najít zlato.

Nemohu najít moje klíče.

John najde mě.

My nemůžeme najít náš hotel.

Pojďme najít Jacka.

call

I need to call my mother.

I will call from your mobile.

Call me tomorrow, OK?

I am calling from my office.

Can I call you back?

volat

Potřebuji zavolat mé matce.

Zavolám z tvého mobilu.

Zavolej mi zítra, OK?

Volám z mé kanceláře.

Mohu zavolat ti zpět?

see

I want to see your eyes.

See you next week.

I see you first time.

I have glasses and I see well.

Do you see this document here?

vidět

Chci vidět tvoje oči.

Uvidíme se příští týden.

Vidím tě poprvé.

Mám brýle a vidím dobře.

Vidíš tento dokument tady?

wait

I am waiting at bus station.

She is waiting in your office.

Please, wait here five minutes.

I don’t want to wait two years.

I cannot wait long time.

čekat

Čekám u autobusového nádraží.

Ona čeká ve vaší kanceláři.

Prosím, počkej tady pět minut.

Nechci čekat dva roky.

Nemůžu čekat dlouho.

need

I need to find a hotel.

We need your help.

I don’t need it but I want it.

What information do you need?

We need to buy tickets.

potřebovat

Potřebuji najít hotel.

My potřebujeme tvojí pomoc.

Nepotřebuji to, ale chci to.

Jaké informace potřebujete?

My potřebujeme koupit lístky.

try

Let’s try it again.

I like to try new things.

You can try it again and again.

Try to be nice and friendly.

I will try new pizza.

zkusit, zkoušet

Pojďme to zkusit znovu.

Rád zkouším nové věci.

Můžeš to zkusit znovu a znovu.

Zkus být milý a přátelský.

Vyzkouším novou pizzu.

can

I can also cook well.

Can I help you?

Can I open this window?

You can run with me.

Can you help me?

moci, umět

Umím také vařit dobře.

Mohu vám pomoci?

Mohu otevřít toto okno?

Můžeš běžet se mnou.

Můžeš mi pomoci?

change

We need to change money.

Change your life today.

Some things we cannot change.

You can change your job.

You can’t change your parents.

změnit, vyměnit

Potřebujeme vyměnit peníze.

Změň svůj život dnes.

Nějaké věci nemůžeme změnit.

Můžeš změnit tvojí práci.

Nemůžeš vyměnit tvé rodiče.

live

I live in France.

People live in cities.

My brother lives in village.

Do you live and work here?

We cannot live in water.

žít

Žiji ve Francii.

Lidé žijí ve městech.

Můj bratr žije na vesnici.

Žiješ a pracuješ tady?

Nemůžeme žít ve vodě.

know

Do you know this company?

I don’t know.

I know it because I use it.

5 things which you need to know.

Of course I know it.

znát, vědět

Znáš tuto společnost?

Nevím.

Znám to, protože to používám.

5 věcí, které potřebuješ znát.

Samozřejmě, že to znám.

use

Use your keys.

I must use my passport.

Men don’t use makeup.

I buy it and then I use it.

Do you use credit card?

používat

Použij svoje klíče.

Musím použít můj cestovní pas.

Muži nepoužívají líčení.

Kupuji to a pak to používám.

Používáš kreditní kartu?

speak

Can I speak with you?

I don’t speak German.

Can we speak English?

She will not speak with me.

They speak very quickly.

mluvit

Mohu mluvit s tebou?

Nemluvím německy.

Můžeme mluvit anglicky?

Ona se mnou nebude mluvit.

Oni mluví velmi rychle.

travel

Will you travel with your notebook?

Every year we travel to Europe.

I like to travel by train.

He travels alone.

Mary travels with her dog.

cestovat

Budeš cestovat s tvým notebookem?

Každý rok cestujeme do Evropy.

Rád cestuji vlakem.

On cestuje sám.

Mary cestuje s jejím psem.

pay

You have to pay cash.

Please, pay here.

How much will you pay?

They paid $2000 in 3 years.

Can I pay by card?

platit

Musíš platit hotově.

Prosím, plaťte zde.

Kolik budeš platit?

Oni platili 2000 dolarů za 3 roky.

Mohu platit kartou?

would like

I would like to know more.

Would you like some tea?

I would like to see you again.

She would like to live abroad.

I would like better salary.

rád bych, chtěl bych

Chtěl bych vědět více.

Chtěl bys nějaký čaj?

Rád bych tě viděl znovu.

Ona by ráda žila v cizině.

Chtěl bych lepší plat.

enjoy

I enjoy my time with you.

Diana enjoys reading love stories.

I love it here and I enjoy it.

Enjoy your holiday.

Here is your meal. Enjoy.

užít si

Užívám si můj čas s tebou.

Diana si užívá čtení milostných příběhů.

Miluji to tady a užívám si to.

Užij si svou dovolenou.

Tady je vaše jídlo. Užijte si to.

ask

How long will you ask me?

Don’t ask me why.

I asked him some questions.

I asked her about her job.

Can I ask you something?

ptát se

Jak dlouho se mě budeš ptát?

Neptej se mě proč.

Ptala jsem se ho na nějaké otázky.

Ptal jsem se jí na její práci.

Můžu se tě něco zeptat?

get

We will get some cake.

Can I get a cup of coffee?

They will get free tickets.

I got a computer from my parents.

Did you get a lot of presents?

dostat

Dostaneme nějaký dort.

Mohu dostat šálek kávy?

Oni dostanou zdarma lístky.

Dostal jsem počítač od mých rodičů.

Dostal jsi hodně dárků?

lie

I lie on my couch every evening.

Denis is lying on the bed.

Our dog is lying on the floor.

I will lie on the beach.

I never lie in my office.

ležet

Ležím na mém gauči každý večer.

Denis leží na posteli.

Náš pes leží na podlaze.

Budu ležet na pláži.

Nikdy neležím v mé kanceláři.

wake up

I wake up and go to the bathroom.

Do you wake up early?

I wake up at six thirty.

On Sunday I wake up at ten.

I woke up 3 times last night.

vzbudit se

Probudím se a jdu do koupelny.

Probouzíš se časně?

Probouzím se v šest třicet.

V neděli se probouzím v deset.

Probudil jsem se 3x minulou noc.

was

Coffee was great.

Taxi driver was angry.

I was in England 3 weeks ago.

The story was very interesting.

The concert was fantastic.

byl

Kafe bylo skvělý.

Řidič taxi byl rozlobený.

byl v Anglii před 3 týdny.

Ten příběh byl velmi zajímavý.

Koncert byl fantastický.

close

Close the door, please.

The shop is now closing.

Now, close your eyes.

They closed 10 minutes ago.

Close the window and go out.

zavřít

Zavři dveře, prosím.

Obchod teď zavírá.

Teď, zavři oči.

Oni zavřeli před 10 minutami.

Zavři okno a jdi ven.

make

Can you make simple cake?

We don’t make robots.

I will make you coffee.

Danny wants to make money.

This factory makes better beer.

udělat, vyrobit

Umíš udělat jednoduchý dort?

My neděláme roboty.

Udělám ti kávu.

Danny chce vydělat peníze.

Tato továrna vyrábí lepší pivo.

stay

Stay with me.

How long will you stay?

Stay where you are.

The things can stay here.

Is it better to stay here?

zůstat

Zůstaň se mnou.

Jak dlouho zůstaneš?

Zůstaň, kde jsi.

Ty věci můžou zůstat tady.

Je lepší zůstat tady?

bring

I will bring salt and pepper.

What brings you here?

Bring two glasses of wine.

Did you bring money?

Bring more chocolate.

přinést

Přinesu sůl a pepř.

Co tě sem přináší?

Přines dvě sklenice vína.

Přinesl jsi peníze?

Přines více čokolády.

explain

Doctor explained the problem.

You cannot explain it.

What are you trying to explain?

It’s hard to explain.

David explained it and I understand now.

vysvětlit

Doktor vysvětlil ten problém.

Ty nemůžeš to vysvětlit.

Co se snažíš vysvětlit?

Je to těžký to vysvětlit.

David vysvětlil to a já rozumím teď.

order

Can I order beef steak?

We would like to order, please.

I ordered a glass of wine.

Where can I order this goods?

We didn’t order this meal.

objednat

Mohu si objednat hovězí stejk?

Rádi bychom si objednali, prosím.

Objednal jsem si sklenici vína.

Kde si mohu objednat toto zboží?

My jsme si neobjednali toto jídlo.

look for

I am looking for you.

Jerry is looking for a job.

They are looking for some information.

What are you looking for?

Linda looked for her keys.

hledat

Hledám tě.

Jerry hledá práci.

Oni hledají nějaké informace.

Co hledáš?

Linda hledala její klíče.

break

Did you break the glass?

How did you break your nose?

Break the chocolate in half, please.

Don’t break your leg.

I didn’t break the mirror.

rozbít, zlomit

Rozbil jsi tu sklenici?

Jak sis rozbil tvůj nos?

Zlom tu čokoládu napůl, prosím.

Nezlom si nohu.

Nerozbil jsem to zrcadlo.

spend

How much money did you spend?

I spent $200 for dress.

How do you spend your free time?

I want to spend my life with you.

We cannot spend here all afternoon.

utratit, strávit

Kolik peněz jsi utratil?

Utratil jsem $200 za šaty.

Jak trávíš tvůj volný čas?

Chci strávit život s tebou.

Nemůžeme strávit zde celé odpoledne.

show

Show me your face.

Show me your ticket, please.

Can I show you my house?

I want to show you my work.

I will show you my new shoes.

ukázat

Ukaž mi tvůj obličej.

Ukaž mi tvůj lístek, prosím.

Mohu ti ukázat můj dům?

Chci ti ukázat mojí práci.

Ukážu ti moje nové boty.

build

We can build different houses.

They built a road in the mountains.

He built a house for his family.

We are building a new town.

They built a bridge over the river.

stavět

My můžeme postavit různé domy.

Postavilli silnici v horách.

On postavil dům pro svou rodinu.

Stavíme nové město. (teď)

Postavili most přes řeku.

ride

I enjoy riding a bike in nature.

How often do you ride a bike?

She learns how to ride a horse.

I rode a horse and looked around.

I rode a motorbike yesterday.

řídit, jezdit na

Užívám si ježdění na kole v přírodě.

Jak často jezdíš na kole?

Ona se učí, jak jezdit na koni.

Jel jsem na koni a díval se kolem.

Řídil jsem motorku včera.

take

Take me home.

Take the money and run.

Will you take me out?

Take the furniture upstairs.

This man will take you there.

vzít

Vemzi mě domů.

Vezmi ty peníze a běž.

Vezmeš mě ven?

Vemte ten nábytek nahoru.

Tento muž tě vezme tam.

feel

We feel fine.

How do you feel today?

You will feel better and better.

Do you know how I feel?

Do you feel good?

cítit se

My se cítíme fajn.

Jak se dnes cítíš?

Budeš se cítit lépe a lépe.

Víš, jak se cítím?

Cítíš se dobře?

pick up

I pick up things from the floor.

She quickly picked up the baby.

He picked up the gun.

I picked up my son from school.

What time will you pick me up?

zvednout, vyzvednout

Zvedám věci z podlahy.

Rychle zvedla dítě.

On zvednul zbraň.

Vyzvednul jsem syna ze školy.

Kdy (jaký čas) mě vyzvedneš?

translate

Jennifer will translate.

Who will translate?

She translated my whole book.

Can you translate the text for me?

I don’t need a translator.

přeložit

Jennifer bude překládat.

Kdo bude překládat?

Přeložila mojí celou knihu.

Můžeš přeložit ten text pro mě?

Nepotřebuji překladatele.

invite

They invited me to the party.

I didn’t invite his parents.

She came because I invited her.

Are you going to invite John?

He invited me to Paris.

pozvat

Oni mě pozvali na párty.

Já nepozval jeho rodiče.

Ona přišla, protože já jí pozval.

Chystáš se pozvat Johna?

On mě pozval do Paříže.

agree

I understand but I don’t agree.

Do you agree with me?

You shouldn’t agree with everything.

I agree with the first idea.

Do you think that she will agree?

souhlasit

Rozumím, ale nesouhlasím.

Souhlasíš se mnou?

Neměl bys souhlasit se vším.

Souhlasím s tou první myšlenkou.

Myslíš, že ona bude souhlasit?

improve

Would you like to improve your English?

You can improve with practicing.

Improve your life.

When you improve, you are better.

My memory improved.

zlepšit (se)

Chtěl bys zlepšit tvojí angličtinu?

Můžeš se zlepšit (s) procvičováním.

Zlepši tvůj život.

Když se zlepšíš, jsi lepší.

Moje paměť se zlepšila.

borrow

Can I borrow a pen?

Did you borrow this magazine?

Don’t borrow money often.

He borrowed his father’s porsche.

I promised I will never borrow.

vypůjčit si, půjčit si

Mohu si vypůjčit pero?

Vypůjčil sis tento časopis?

Nepůjčuj si peníze často.

On si vypůjčil porsche jeho otce.

Slíbil jsem, že si nikdy nebudu půjčovat.

create

Company created new positions.

I create in my atelier every Sunday.

Frankenstein created a monster.

Who creates your future?

Everybody can create a problem.

tvořit, vytvořit

Firma vytvořila nové pozice.

Tvořím v mém ateliéru každou neděli.

Frankenstein vytvořil monstrum.

Kdo vytváří tvojí budoucnost?

Každý může vytvořit problém.

apologize

Don’t forget to apologize.

It isn’t late to apologize.

Never apologize for what you feel.

He already apologized.

I am not perfect and I apologize.

omluvit se

Nezapomeň se omluvit.

Není pozdě se omluvit.

Nikdy se neomlouvej za (to) co cítíš.

On už se omluvil.

Nejsem dokonalý a omlouvám se.

repair

When will they repair the highway?

He can repair everything.

I already repaired a similar car.

Are you able to repair this?

We don’t repair such things.

opravit

Kdy oni opraví tu dálnici?

On umí opravit všechno.

Já už jsem opravil podobné auto.

Jsi schopen opravit toto?

My neopravujeme takové věci.

decided

I decided during the weekend.

The judges decided about my success.

I decided to stay here.

She decided to go abroad.

We decided to give you a chance.

rozhodl

Rozhodl jsem se během víkendu.

Soudci rozhodli o mém úspěchu.

Rozhodl jsem se zůstat tady.

Ona se rozhodla jet do ciziny.

My jsme rozhodli, dát ti šanci.

receive

I just received a letter from my aunt.

Did you also receive this message?

I received your invitation.

We didn’t receive the money.

You should receive your parcel soon.

obdržet, dostat

Právě jsem obdržel dopis od mojí tety.

Dostal jsi také tuto zprávu?

Obdržel jsem vaší pozvánku.

My jsme neobdrželi ty peníze.

Měl byste obdržet váš balík brzy.

introduce

I would like to introduce my colleagues.

They introduced a new product.

Can I introduce myself?

Daniel introduced me to his father.

Oh, I forgot to introduce my sister.

představit

Rád bych představil moje kolegy.

Oni představili nový výrobek.

Mohu se představit?

Daniel představil mě jeho otci.

Oh, já zapomněl představit mojí sestru.

ignore

Stop ignoring me.

You can’t ignore that I am pregnant.

Arnold ignored the pain.

Ignore her and you will get her.

Be so good that they can’t ignore you.

ignorovat

Přestaň mě ignorovat.

Nemůžeš ignorovat, že jsem těhotná.

Arnold ignoroval bolest.

Ignoruj jí a dostaneš jí.

Buď tak dobrý, že tě nemůžou ignorovat.

arrive

The train should arrive on time.

I hope they will arrive soon.

I don’t know. We arrived 2 minutes ago.

Who arrived first?

We arrived at the hotel early.

dorazit, přijet, přiletět

Vlak by měl dorazit načas.

Doufám, že oni přiletí brzy.

Nevím. My dorazili před 2 minutama.

Kdo přijel první?

My přijeli na hotel brzy.